Strona startowa | Historia

Kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: Sobota
4 Lutego 2023
Imieniny obchodzą
Andrzej, Gilbert, Jan, Joanna, Józef,
Mariusz, Weronika, Witosława

Do końca roku zostało 331 dni.
Zodiak: Wodnik

Historia

Lubuska Akademia Nauczycieli „Warsztaty w Drodze” powstała 19 kwietnia 2000 r. na fali zmian dokonujących się w polskiej oświacie. Jest pierwszym niepublicznym ośrodkiem doskonalenia nauczycieli w województwie lubuskim. Organem prowadzącym LAN jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli „Warsztaty w Drodze” – organizator min. corocznej pielgrzymki nauczycieli na Jasną Górę.

Celem Akademii jest realizacja doniosłych dla sprawy wychowania szkolnego zasad zawartych w preambule Ustawy o systemie oświaty „Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata." ; poprzez m.in.:

1.Odkrywanie i pogłębianie etosu nauczyciela - wychowawcy.

2.Organizowanie i prowadzenie działalności podnoszącej poziom przygotowania zawodowego nauczycieli w zakresie pełnionej przez nich funkcji wychowawczej w oparciu o personalizm chrześcijański.

3.Inspirowanie, upowszechnianie, promowanie i merytoryczne wspieranie pracy wychowawczej szkoły, wspomaganie wychowawczej roli rodziny i środowiska.

Do podstawowych zadań Akademii należy:

1. Diagnozowanie, szkoły szczególnie w zakresie wychowania.

2.Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, nadających nauczycielom kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, także we współpracy ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli.

3.Przygotowanie nauczycieli oraz kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek do wdrażania reformy oświatowej.

4.Współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny w opracowywaniu diagnoz stanu kwalifikacji nauczycieli oraz określaniu potrzeb w zakresie ich dokształcania i doskonalenia.

5.Realizowanie zadań na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

6.Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami.

7.Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

8. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy rodzicom i opiekunom w pełnieniu roli wychowawczej

9.Współdziałanie z organami prowadzącymi placówki oświatowe, z administracją oświatową w realizacji programów edukacyjnych, szczególnie wychowawczych.

10.Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji o zagrożeniach i patologii utrudniającej realizację zadań wychowawczych.

11.Upowszechnianie wiedzy o metodach wychowawczych.

12.Gromadzenie i udostępnianie wydawnictw dotyczących edukacji, szczególnie wychowania.

13.Organizowanie doradztwa dla wychowawców.

14.Przygotowywanie kadr dla wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli.

15.Promowanie i wspieranie prac związanych z reformą edukacji w zakresie wychowania.

16.Prowadzenie działalności wydawniczej.

17.Współpraca oraz wymiana doświadczeń z innymi placówkami doskonalenia, uczelniami w kraju i za granicą.

18.Wspomaganie nauczycieli oraz placówek oświatowych w konstruowaniu szkolnych programów wychowawczych.

19.Organizowanie konferencji, warsztatów, seminariów, kursów oraz innych form dokształcania i doskonalenia w zakresie pedagogiczne - wychowawczym. 20.Upowszechnianie wychowawczej funkcji kultury.

21.Integrowanie działań wychowawczych wszystkich zatroskanych o dzieło wychowania.

22.Kształtowanie umiejętności wykorzystywania najnowszych osiągnięć informatyki w procesach edukacyjnych.

23.Prowadzenie innej działalności wynikającej z potrzeb nauczycieli, środowiska.

Od początku swego istnienia LAN rozwija współpracę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim we współorganizowanych studiach podyplomowych. Obecnie prawie 1000 nauczycieli z województwa lubuskiego oraz województw sąsiednich dysponuje świadectwami ukończenia studiów podyplomowych KUL.

Instytucją wspierającą LAN jest także Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Efekty pracy, coraz większe doświadczenie oraz wysoki profesjonalizm zostały zauważone w środowisku nie tylko lubuskich nauczycieli. Wyrazem tego był udział wielu ważnych osobistości w inauguracjach lub zakończeniach studiów podyplomowych min. JE ks. biskupa Adama Dyczkowskiego , ministra edukacji narodowej Mirosława Handke , wiceministra edukacji narodowej Wojciecha Książka , wojewody lubuskiego Stanisława Iwana

W latach 2000-2002 funkcję dyrektora LAN pełniła Bożena Ronowicz – była Prezydent Miasta Zielona Góra. Od 2002 r. dyrektorem LAN jest dr Zbigniew Kościk